Algemene voorwaarden per 1-3-2024

1. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Eureka  Leerlingbegeleiding en als zodanig ook te accepteren. 

2. Aanmelden voor bijlessen, huiswerk maken onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding en persoonlijke begeleiding kan dagelijks  plaatsvinden en direct ingaan. De eerste maand worden alleen de kosten berekend vanaf het moment van aanmelden. 

3. Indien Eureka Leerlingbegeleiding ervoor kiest om vooraf te factureren bij bepaalde diensten, dan dienen de facturen voorafgaand aan de  afname van het product te zijn voldaan.  Indien hieraan niet voldaan is, heeft Eureka Leerlingbegeleiding het recht het betreffende product niet te leveren of direct stop te zetten. 

4. Bij bijlessen, huiswerk maken onder toezicht en intensieve huiswerkbegeleiding wordt rond de 1ste van elke maand een nota aan de  opdrachtgever per email toegestuurd. Het bedrag op de nota dient vervolgens binnen 10 dagen op de rekening van Bosch Onderwijsontwikkeling te staan. Indien een nota niet op tijd betaald is, komen alle door Eureka Leerlingbegeleiding tot inning van achterstallige bedragen gemaakte  kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij verzending van herinneringsnota’s wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

5. Bij aanmelding voor huiswerk maken onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding en persoonlijke begeleiding is de opdrachtgever éénmalig  het bedrag van € 35,- verschuldigd aan boekhoudkundige administratiekosten.  Dit bedrag wordt op de eerste nota in rekening gebracht. 

6. In de eerste maand huiswerk maken onder toezicht & intensieve huiswerkbegeleiding worden de losse middagen opgeteld tot aan de eerste  volle maand. Voor een losse middag studiebegeleiding wordt €40,- in rekening gebracht. 

7. Het tussendoor wijzigen van het aantal afgenomen middagen per week en/of het wijzigen tussen onze verschillende pakketten is mogelijk.  Het “afschalen van aantal middagen” of het terugschakelen in pakket moet schriftelijk doorgegeven worden aan de desbetreffende teamleider. Vervolgens zal de gewenste wijziging vanaf de 1e dag van de volgende maand ingaan. De wens tot “opschalen” van het aantal middagen moet tevens schriftelijk doorgegeven worden. Deze wijziging zal, wegens de vaak aanwezige pedagogische/didactische noodzaak, per direct kunnen ingaan. 

8. Opzeggingen kunnen maandelijks, per de 1e van elke maand, schriftelijk worden doorgegeven met inachtneming van een opzegtermijn van één  maand. Openstaande bedragen worden in de laatste nota verrekend. 

9. Tijdelijke afmeldingen dienen schriftelijk per email of telefonisch, voorafgaand aan de begeleiding, doorgegeven te worden aan de  desbetreffende teamleider van Eureka door de ouders/verzorgers van de leerling.  De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie of vermindering van bedragen of het inhalen van de gemiste begeleiding/les/training. 

10. Eureka hanteert, in de maanden dat wij actief zijn, vaste maandbedragen.  Tijdens schoolvakanties, feestdagen en andere vrije dagen vervalt de studiebegeleiding.  Dit geldt tevens voor schoolse activiteiten, zoals de kampweek, de stageweek enzovoort. Bij het vaststellen van de maandbedragen is hiermee rekening gehouden. 

11. Tijdens de zomervakantieweken worden er in principe geen kosten in rekening gebracht voor studiebegeleiding. De studiebegeleiding vervalt  dan ook. Mocht er in een specifiek schooljaar – door jaarplanningen van scholen – met extra losse weken en/of halve maanden gewerkt worden in  de zomervakantie, dan zullen er ook losse weken en/of halve maanden in rekening gebracht worden. 

12. Het tarief voor individuele bijlessen bedraagt €40,- per uur. Bijlessen mogen tot 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak kosteloos  geannuleerd worden. Bent u echter niet in staat om tijdig contact met ons op te nemen of bent u dit vergeten, dan zijn wij genoodzaakt om de  gereserveerde tijd van de bijles in rekening te brengen. 

13. Met de aanvraag van een product heeft de opdrachtgever niet automatisch recht op dit product.  Levering vindt plaats op basis van beschikbaarheid en eventuele wachtlijsten. 

14. Eureka Leerlingbegeleiding heeft het recht om klanten die niet binnen onze visie, onze werkwijze en/of ons zorgaanbod passen te weigeren  en/of tijdens het begeleidingstraject zelf te laten uitstromen. 

15. Studiebegeleiding geeft recht op maximaal 2,5 uur begeleiding per ingeschreven dag, met inachtneming van de geldende openingstijden en sluitingstijden van Eureka. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op extra uren of inhaaluren.  

16. Eureka Leerlingbegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen van  leerlingen, ouders en bezoekers. 

17. Leerlingen mogen in en rondom het gebouw van Eureka niet roken, geen drugs gebruiken en geen alcohol of energiedrankjes drinken. Tevens  mogen de leerlingen niet in het bezit zijn van drugs en alcohol. Bij overtreding van deze regel kunnen leerlingen direct verwijderd worden. 

18. Tijdens de huiswerkbegeleiding verzorgt Eureka een lunch voor de leerlingen. De producten worden dagelijks vers ingekocht. Deze lunch bestaat uit broodjes/tosti’s incl. divers vers beleg. Tevens is er water, thee en soep aanwezig en wordt er iedere dag vers fruit ingekocht voor de  leerlingen. De kosten voor deze voeding en drank zijn verwerkt in het maandbedrag. 

19. Om onze social media kanalen up to date te houden kunnen er foto’s/filmpjes gemaakt worden tijdens de begeleiding.  Wilt u absoluut niet dat uw kind op onze social media kanalen verschijnt, geef dit dan schriftelijk door aan de desbetreffende teamleider. We zullen  er dan zorg voor dragen dat uw kind niet op onze social media kanalen verschijnt. 

20. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1-3-2024.